دفتر مرکزی:

تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شید - ساختمان پارس خزر- شرکت بین المللی نورتوشه

کدپستی: 1389835316

تلفن: 44904617-009821


کارخانه:

شهرک صنعتی ساوه خیابان بیست و سوم

کدپستی:3914353451

تلفن:2345475-0098864